วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557


กิจกรรมการเรียนการสอน   อนุบาล 1/2   โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

หน่วยการเรียนรู้   " ฝนจ๋า " วัฏจักรการเกิดฝน

อุปกรณ์ที่ใช้ในช่วงฤดูฝน

โทษที่เกิดจากฝน

เด็กๆ ต่อไม้บล็อคอย่างมีความสุข


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นางสาวฐิติพร  สิมัยนาม    
               
ตำแหน่ง          ครูผู้สอน

สถานศึกษา     โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อำเภอ    บางพลี        จังหวัด    สมุทรปราการ         
 
รหัสไปรษณีย์    10540


สัญชาติ   ไทย         เชื้อชาติ    ไทย    ศาสนา      พุทธ

ภูมิลำเนาเดิม   อยู่บ้านเลขที่   199    หมู่ที่   5     ตำบล  คำผง

อำเภอ โนนนานรายณ์     จังหวัด   สุรินทร์             

รหัสไปรษณีย์    32130


ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    บ้านเลขที่  60 /3  หมู่  7  ตำบล  บางโฉลง
 
อำเภอ   บางพลี    จังหวัด   สมุทรปราการ    


รหัสไปรษณีย์    10540